Štátny vzdelávací program

Obsah výchovno-vzdelávacích aktivít je viazaný na vzdelávacie oblasti uvedených v Štátnom vzdelávacom programe. Ciele jednotlivých vzdelávacích oblastí sa kombinujú v rôznych výchovno-vzdelávacích činnostiach, ktoré prebiehajú počas dňa v závislosti od vývinových špecifík a úrovne dosiahnutých spôsobilostí detí v konkrétnej skupine.

VZDELÁVACIE OBLASTI :

  • JAZYK A KOMUNIKÁCIA – v rámci oblasti sa zameriavame na posilnenie a rozvoj reči ako predpokladu budúceho rozvíjania gramotnosti v následnom vzdelávaní dieťaťa. Oblasť zahŕňa poskytovanie správneho jazykového vzoru, rôznorodosť vyjadrovania na kultivovanej úrovni, v rozvinutej podobe materinského jazyka. Poskytuje dieťaťu bohatý zdroj poznatkov a vedomosti o reči a napomáha rozvoju všetkých oblastíosobnosti dieťaťa. Túto oblasť pokladáme za najdôležitejšiu, pretože predstavu zdroj pozitívnych zážitkov a skúseností, podporuje motiváciu, záujem k vzdelávaniu a učeniu sa.
  • MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI –základom je rozvoj matematického myslenia ako podklad pre budúce vzdelávanie na vyšších stupňoch. Obsahom je začať rozvíjať logické myslenie, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi hravou formou – porovnávanie množstva, dĺžky, vedomosti o riešení úloh z bežného života, rozvoj geometrických predstáv – orientácia v priestore.
  • ČLOVEK A PRÍRODA – dieťa sa učí vyjadrovať o aktuálnych predstavách o predmetoch, javoch, situáciách (rastliny, živočíchy, človek prírodné javy), na ktoré sa dieťa zameriava podľa podnetov učiteľky. Ide o skúsenosť s reálnymi predmetmi, javmi, situáciami. Medzi základné spôsobilosti rozvíjané v tomto období patrí pozorovanie zamerané na získavanie nových informácií z prostredia, kategorizovanie a následná komunikácia o získaných informáciách.
  • ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ – cieľom je viesť dieťa k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch. Táto vzdelávacia oblasť sa orientuje na poznávanie spoločenského prostredia a na prosociálnu výchovu.
  • ČLOVEK A SVET PRÁCE – obsah je zameraný na zvládanie úkonov bežného dňa. Kladieme dôraz na vytváranie grafomotorickej predispozície, lepšie zvládanie sebaobslužných činnosti a ohľaduplné, rešpektujúce správanie pri rôznych činnostiach v skupine detí. Vytvárame aktivity s prácou s rôznymi materiálom pre prakticky rozvoj zručností manipulácie s nimi.
  • UMENIE A KULTÚRA– v rámci hudobnej výchovy prebiehajú rytmické činnosti prostredníctvom rytmizovania básničiek, riekaniek, hry na telo, spievanie piesní,  hra na elementárnych hudobných nástrojoch a hudobno-dramatické činnosti v hudobných rozprávkach, pesničkách, riekankách. Výtvarné činnosti sú zamerané na vyjadrenie predstáv, rozvoj fantázie a tvorivosti.
    V priebehu roku sa v našom centre niekoľko krát koná detské divadielko, ktoré je podnetom pre rozvoj osobnosti dieťaťa v tejto oblasti.
  • ZDRAVIE A POHYB – cieľom je poskytovať základné informácie súvisiace so zdravím a súčasne vhodnými telesnými cvičenia viesť dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností.  Zámerom je upevňovať zdravie a podporovať správny psychosomatický a psychomotorický vývin.

© 2015 Nezbedná Stonožka - súkromné detské centrum
Autorské právo na titulke: 123RF Reklamní fotografie

logo1