Štátny vzdelávací program

Obsah výchovno-vzdelávacích aktivít je viazaný na vzdelávacie oblasti uvedených v Štátnom vzdelávacom programe. Ciele jednotlivých vzdelávacích oblastí sa kombinujú v rôznych výchovno-vzdelávacích činnostiach, ktoré prebiehajú počas dňa v závislosti od vývinových špecifík a úrovne dosiahnutých spôsobilostí detí v konkrétnej skupine.

VZDELÁVACIE OBLASTI :